Post Teknisk Fællesklub
Faglig fællesklub for ansatte mekanikere, montører, kontorbetjente, postarbejdere samt ansatte på særlige vilkår

 

Print venlig pdf


VEDTÆGTER FOR

Post Teknisk Fællesklub

under

3F København§ 1 Fællesklubbens navn:

1.1 Post Teknisk Fællesklub (PTF)


§ 2 Fællesklubbens tilhørsforhold:

2.1 Fællesklubben er en del af 3F København


§ 3 Fællesklubbens område:

3.1 Fællesklubbens geografiske område dækker hele landet, hvor 3F København har, organiseret medlemmer.


§ 4 Fællesklubbens formål:

4.1 Fællesklubbens formål er at arbejde for medlemmernes interesser i overensstemmelse med 3F Københavns forenings målsætning.


§ 5 Optagelse:

5.1 Som medlemmer optages det ved Post Danmark tjenestegørende personale, der ifølge grænseaftalerne henhører til 3F København.


§ 6 Fællesklubben har følgende opbygning:

Fællesklub generalforsamling

Fællesklub

Klubber

Tillidsrepræsentant struktur


§ 7 Fællesklub generalforsamling:

7.1 Fællesklub generalforsamlingen er fællesklubbens højeste myndighed.


7.2 Ordinær fællesklub generalforsamling afholdes en gang årligt, senest ved udgangen af marts måned.


7.2.1 Indkaldelsen skal ske senest 30 dage forud for fællesklub generalforsamlingen.


Indkaldelsen sker via mail eller opslagstavle samt hjemmesiden. ( www.ptf3f.dk )


7.3 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Godkendelse af forretningsordenen.

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere.

  3. Fællesklubbens protokol

  4. Fællesklubbestyrelsens beretning

  5. Fællesklubbens regnskab og budget

  6. Indkomne forslag

  7. Valg af revisor


7.5 Forslag skal være formanden i hænde senest 21 dage før fællesklub generalforsamling og rundsendes til medlemmerne 8 dage forud for fællesklub generalforsamlingen.


7.6 Ekstraordinær fællesklub generalforsamling afholdes, når et flertal af fællesklubbestyrelsen stemmer herfor, eller når mindst 25 % af fællesklubbens medlemmer skriftligt indsender begæring herom.


7.7 Ekstraordinær fællesklub generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen, og varsels senest 24 timer før afholdelse ved opslag.


7.8 Fællesklub generalforsamlingen er altid beslutnings dygtig.


7.9 Fællesklub generalforsamlinger indenfor Post Teknisk Fællesklub, afholdes altid i en weekend.


7.10 3F København afholder rejseudgifter i forbindelse med fællesklub generalforsamlinger for medlemmer som bor vest for Storebælt, som aftalt i sammenlægningsaftalen.

Ansøgning til rejseudgifter skal sendes til godkendelse hos 3F Københavns bestyrelse.


7.11 Der skrives referat fra fællesklub generalforsamlinger.


7.12 Medlemstallet for fællesklubben opgøres af 3F København 1 gang årligt.


7.13 Kollegaer der er overført til jobbørsen samt pensionister fra PTF har taleret på generalforsamlingen men ingen stemmeret.


7.14 Medlemmer, kollegaer samt pensionister der er i kontingent restance, har ikke møderet på generalforsamlingen.


§ 8. Fællesklubbestyrelsen:

8.1 Fællesklubbestyrelsen består af 1 tillidsrepræsentant for hver klub.

Klub Fleet Manegement (PFM)

Klub Facility Manegement (FM)

Klub Engineering. (ENG)


8.2 Fællesklubbestyrelsen afholder bestyrelsesmøder så ofte der er behov herfor, dog mindst 4 gange årligt.

Arbejdsmiljørepræsentanter fra 3F København kan indkaldes ad hoc.


8.3 Der skrives referat af alle fællesklub bestyrelsesmøder som sendes til tillidsrepræsentanter og på klubbens hjemmeside.


8.4 Kasseren er ansvarlig for fællesklubbens regnskaber i henhold til gældende lovgivning.


8.5 Kasseren forelægger regnskaberne for fællesklub bestyrelsen på bestyrelsesmøderne.


8.6 Kasseren forelægger regnskabet for revisorerne, når der fremsættes ønske herom.


8.7 Kontanter indsættes på bankkonto i samråd med fællesklub bestyrelsen.


8.8 Klubkontingent udgør kr. 20 pr. måned, der opkræves via 3F København. Aktive medlemmer samt pensionister betaler samme kontingent.


8.9 De 2 revisorer gennemgår og reviderer regnskabet mindst 1 gang årligt.


8.10 Regnskabsåret er kalenderåret.


8.11 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på fællesklub generalforsamlingen til godkendelse.


8.12 Kassereren fremlægger fællesklub bestyrelsens budgetforslag for det nye regnskabsår på fællesklub generalforsamlingen til debat.


§ 9. Konstituering:

9.1 Fællesklub bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter fællesklub generalforsamlingen med: formand - næstformand - sekretær, som indgår i denne rækkefølge som suppleant for formanden.


9.2 Konstitueringen indsendes til 3F København senest ultimo marts.


§ 10. Tillidsrepræsentanter:

10.1 Der vælges tillidsrepræsentant for hvert af følgende områder:

Klub Fleet Manegement (PFM)

Klub Facility Manegement (FM) Der vælges 1 fra Øst, 1 fra City og 1 fra Intern Service

Klub Engineering (ENG)


10.2 Valget gælder for en 2-årig periode.


10.3 I tilfælde af en tillidsrepræsentant forfald kan den respektive suppleant indtræde i hans sted for resten af den 2-årlige periode


§ 11. Valgperioder:

11.1 Tillidsrepræsentanter vælges fra PFM, ENG og fra FM City i lige år.

Tillidsrepræsentanter vælges fra FM Øst og Intern Service i ulige år. 11.2 De ordinære valg af tillidsrepræsentant skal være foretaget inden Fællesklub generalforsamlingen.


11.3 Ved valg af tillidsrepræsentant skal der indkaldes kandidater med 14 dages varsel som skal afleveres til tillidsrepræsentanten eller formanden for PTF. Indkaldelsen foregår via mail eller opslagstavle med opslag på hjemmesiden. ( www.ptf3f.dk ) Forslag til kandidaterne afleveres senest ved fristens udløb. Opstillingslisten skal være underskrevet af kandidat og stiller.


11.4 Hvis der er mere end én kandidat skal der afholdes urafstemning blandt de opstillede kandidater. Valget skal være afholdt indenfor 14 dage.


11.5 Der vælges på ulige år 1 kasserer, på klubbens generalforsamling.


11.6 Der vælges på fællesklub generalforsamlingen 2 revisorer 1 de lige år og 1 de ulige år.


§ 12. Vedtægtsændringer:

12.1 Disse vedtægter kan kun ændres af en fællesklub generalforsamling, såfremt et flertal af de fremmødte stemmer herfor.


12.2 Post Teknisk Fællesklub med kan alene nedlægges eller strukturelt ændres, såfremt et flertal af fællesklubbens medlemmer på en fællesklub generalforsamling beslutter dette.


§ 13. Godkendelse:

13.1 For at sikre at vedtægterne altid er i overensstemmelse med formål og love for 3F København skal disse godkendes af 3F København bestyrelse.


§ 14. Seneste vedtagelse:

14.1 Disse vedtægter er vedtaget på fællesklub generalforsamlingen i København den: 01. 03. 2014